Untitled Document
   
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
 
 
 
 
 
Home > 교육프로그램 > 일일활동  
 
시간 활 동 내 용
~08:30  
  통합교육
08:30~09:50  
  등원 및 자유선택활동
  간식시간
09:50~10:00  
  정리정돈
  화장실
10:00~10:10  
  출석확인
10:10~11:40  
  교육활동
  -

생활주제에 따른 이야기 나누기

  -

기본생활습관 지도

  -

독서교육프로그램(키즈토리)

  -

수·언어 교육

  -

예스 사이언스

  -

따자 아트

  -

감정 놀이

11:40~12:40  
  점심시간
12:40~13:00  
  율동
13:00 ~ 15:00  
  교육활동
  -

미술

  - 체육
  -

다문화 언어

  -

리트미 음악

  -

이야기 할머니

15:00 ~ 15:30  
  휴식 및 낮잠시간(만3세는 1시간 낮잠시간)
15:30~16:00  
  간식시간
16:00~17:00  
  자유선택활동
17:00~  
  귀가
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document